Skip to content

Onze aanpak

Binnen het LIVE project wordt gezamenlijk gewerkt aan opgaven met de thema’s leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptie. Dit door verdere ontwikkeling van verschillende producten en diensten van betrokken geo-ondernemers, welke samenkomen in één virtuele 3D omgeving. Deze omgeving wordt ontwikkeld, getest en gebruikt binnen de Amersfoortse wijk Liendert. De bovengenoemde thema’s spelen ook in andere wijken en steden, dat maakt de ontwikkelde producten en diensten schaalbaar en breder toepasbaar.

De Amersfoortse wijk Liendert is het ideale fieldlab voor dit project, omdat de wijk de komende jaren heringericht wordt en de ontwikkelde producten en diensten van de geo-ondernemers in de praktijk getest gaan worden.

De Amersfoortse geo-ondernemers Geomaat, NEO, Hydrologic en Strategis zullen in co-creatie producten opleveren en daar gezamenlijk in optrekken. Daarnaast levert het RIVM een belangrijke bijdrage met de Groene Baten Planner, is gemeente Amersfoort ‘launching customer’ en neemt de Future City Foundation de communicatie op zich. AeroVision is de schakel tussen de techniek en de eindgebruiker en is ketenregisseur.

De producten die de geo-ondernemers leveren zijn van twee categorieën; data-inwinning en toepassingen waarmee data geanalyseerd en resultaten getoond worden. De producten zijn:

  • Actuele en accurate data door Geomaat door gebruik van o.a. drones en mobile mapping,
  • WaterMonitor door NEO en Hydrologic,
  • BoomPlus door NEO,
  • 3D – CityPlanner door Strategis en NEO.

Aanleiding voor het project

Maatschappelijke vraagstukken en opgaven maken dat het herinrichten van de stedelijke leefomgeving steeds complexer wordt. Klimaatadaptatie, energietransitie en leefbaarheid vragen allen om ruimte, terwijl de ruimte zelf schaars is. Dat dit voor de komende decennia voor grote uitdagingen zal zorgen is de eerste aanleiding om hier in het project LIVE mee aan de slag te gaan

Maatschappelijke opgaven​

De komende jaren staan steden voor grote maatschappelijke opgaven. Dat blijkt o.a. uit, het Regeerakkoord 2021 – 2025 ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst, het Klimaatakkoord en uit de rapporten van de Brede maatschappelijke heroverwegingen. Zo is er:

  1. een groeiend tekort aan woonruimte,
  2. vraagt de energietransitie om een radicale overgang naar een samenleving die haar energie uit duurzame bronnen haalt,
  3. zullen steden door klimaatverandering vaker geconfronteerd worden met periodes van extreme hitte, droogte en neerslag en
  4. loopt het mobiliteitssysteem tegen haar grenzen aan. Wat deze opgaven gemeen hebben is dat zij grote gevolgen hebben op de ruimtelijke ordening en leefomgeving.

Digitalisering en innovatie​

Bij het omgaan met deze complexe stedenbouwkundige vraagstukken spelen op geo-data gebaseerde producten en diensten een belangrijke rol. Gedetailleerde data over de boven- en ondergrond leveren een bijdrage aan de identificatie van kansen en bedreigingen. Met deze data kunnen scenario’s worden opgesteld en vergeleken, wat beslisinformatie oplevert. Hiermee worden steden in staat gesteld om effectievere (beleids)keuzes te maken. Dit leidt tot een efficiënter besluit- en uitvoeringsproces bij overheden.

In dit project gaat het om ‘digitalisering van de fysieke leefomgeving’ – hiermee wordt integraal sturen op gebiedsontwikkelingen mogelijk. De innovatie wordt daarbij zowel gezocht in de doorontwikkeling van de producten en diensten, als in de inzet daarvan en daarmee het veranderen van processen.

LIVE project eerste concrete invulling van Earth Valley

Het is onze overtuiging dat de uitdaging van het herinrichten van de stedelijke leefomgeving alleen kan worden aangegaan door slim gebruik te maken van de kansen die digitalisering en innovatie bieden. Nauwe samenwerking tussen ondernemers, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden is hierbij essentieel. De regio Amersfoort, met veel bedrijven en kennisinstellingen die hier al geruime tijd zijn gevestigd, huisvest veel kennis over de maatschappelijke vraagstukken. Daarmee zijn alle puzzelstukjes aanwezig om in samenwerking tot integrale afwegingen en oplossingen te komen.

De regio Utrecht huisvest mede door de centrale geografische ligging in Nederland, het aantrekkelijke vestigingsklimaat en de concentratie van ingenieursbureaus en ICT-bedrijven veel geo-ondernemers. Deze geo-ondernemers werken op innovatieve wijze aan de inzet en doorontwikkeling van op geo-data gebaseerde producten en diensten. Earth Valley heeft ambities om in de regio Amersfoort – Utrecht samen te werken aan maatschappelijke vraagstukken met behulp van geo-toepassingen.  In oktober 2021 werd tijdens een startbijeenkomst in Amersfoort brede langdurige steun voor Earth Valley uitgesproken door bestuurders van toonaangevende ingenieursbureaus, de gemeente Amersfoort, de provincie, de Universiteit Utrecht en de brancheorganisatie Vereniging GeoBusiness Nederland. Dit gaf het startsein voor versnelling van Earth Valley, waar het LIVE project is een eerste concrete stap van is.